Winkelwagen

Bel ons na 18:00! +31 (0) 6 20578904

Geluk is niet te koop, modelauto's wel !!

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten welke via de webwinkel van Dutch Model Cars worden gesloten, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen consument en Dutch Model Cars middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Dutch Model Cars heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel te wijzigen.

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en betaling

2.1 Alle aanbiedingen op www.dutchmodelcars.com zijn vrijblijvend. Dutch Model Cars behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst tussen Dutch Model Cars en consument komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling heeft geplaatst middels het zenden van een e-mail naar  info@dutchmodelcars.com  , met daarin vermeld het (de) gewenste product(en) en de correcte adresgegevens van consument.

2.3 Nadat Dutch Model Cars de bestelling van de consument heeft ontvangen zal Dutch Model Cars consument via een e-mail een ontvangstbevestiging sturen met daarin vermeld de kosten van het (de) bestelde product(en), verzendkosten en het totaal over te maken bedrag op een nader te noemen rekeningnummer.

2.4 Alvorens tot verzending van het bestelde over te gaan, dient Dutch Model Cars het totaal verschuldigde bedrag ontvangen te hebben.

2.5 Dutch Model Cars blijft eigenaar van het (de) te leveren product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2.6 Bij niet nakoming door consument van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Dutch Model Cars gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

2.7 Alle opgaven door Dutch Model Cars van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Dutch Model Cars kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

2.8 De administratie van Dutch Model Cars geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan Dutch Model Cars verstrekte opdracht en gedane betalingen en van door Dutch Model Cars verrichte leveringen. Dutch Model Cars erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief verzendkosten.

3.2 Voor elke bestelling in Nederland worden de verzendtarieven van PostNL gehanteerd. Wijzigingen in deze tarievenwijzer zullen worden doorgevoerd en -belast aan consument. Verzendkosten zijn de kosten voor verzenden en de verpakkingsmaterialen.

3.3 Op de pre-order modellen hanteren we een aanbetaling van €25,- en de verzendkosten. Deze kosten worden later bij binnenkomst van het schaalmodel verrekend met de totaal prijs. De aankoopprijs staat vermeld in het tekstvlak. Dutch Model Cars kan helaas geen aanbetalingen retourneren, tenzij het bestelde schaalmodel niet te leveren is.

3.4 Bij annulering van een pre-order model wordt de aanbetaling niet geretourneerd.

4. Persoonsgegevens

4.1 Dutch Model Cars zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Dutch Model Cars beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is bij Dutch Model Cars het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt zijn, zijn alle gegevens die consument aan Dutch Model Cars heeft doorgegeven.

4.3 Indien consument geen prijs stelt op het door Dutch Model Cars doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit via e-mail aan Dutch Model Cars laten weten. Dutch Model Cars zal deze verwerking van persoonsgegevens van consument dan onmiddellijk stopzetten.

5. Leveringen/verzendtermijnen

5.1 Leveringen vinden alleen plaats nadat alle verplichtingen zijn voldaan.

5.2 De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen nadat de verschuldigde betaling van consument door Dutch Model Cars ontvangen is. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. We verzenden op maandag, woensdag en vrijdag.

5.3 De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan.

6. Schade/aansprakelijkheid

6.1 Dutch Model Cars is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, daar deze schade ontstaan kan zijn door de verzending van het product en Dutch Model Cars deze verzending uit handen geeft aan PostNL.

6.2 Als blijkt uit track and trace dat uw pakket is afgeleverd, zal Dutch Model Cars niet meer aansprakelijk zijn voor verlies van pakket of goederen.

7. Klachten

7.1 Indien consument een klacht heeft omtrent het geleverde, zal er in nader overleg met consument naar een passende oplossing gezocht worden.

7.2 Dutch Model Cars behoudt het recht om eventueel geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Dutch Model Cars of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.3 Dutch Model Cars vergoedt bij retourneren alleen de kosten van het product, geen verzendkosten.

8. Correspondentie

8.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met Dutch Model Cars, Haarsteegsestraat 25 5254 JN te Haarsteeg, e-mail: info@dutchmodelcars.com  .

9. Toepasselijk recht en geschillenregeling

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter in het arrondissement van Dutch Model Cars.

Kamer van Koophandel: 17186524 te Eindhoven

Wereldwijde verzending

Wereldwijde verzending.

Alles uit voorraad leverbaar

Dus snelle verzending.

Garantie en schade

Zie onze algemene voorwaarden.

100% Veilige betaling

PayPal / MasterCard / Visa / ideal